Informacja o zmianie wysokości ofiar za prace archiwalne!

Szanowni Państwo,

wraz z rosnącymi cenami mediów oraz materiałów archiwalnych,
od 1 stycznia 204 roku ofiara za prowadzenie poszukiwań genealogicznych przez pracowników Archiwum wynosi 30 zł. za godzinę.

 

 

 


wczytywanie strony

Statut ADT

STATUT ARCHIWUM DIECEZJALNEGO
IM. ARCYBISKUPA JERZEGO ABLEWICZA W TARNOWIE

I. Zasady ogólne

 1. Diecezja Tarnowska zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 486) posiada własne archiwum, które nosi nazwę: Archiwum Diecezjalne im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie.
 2. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie jest samoistną instytucją naukowo - kulturalną i rządzi się niniejszym Statutem oraz załączonym do niego Regulaminem.
 3. Archiwum Diecezjalne jako dobro kultury jest dostępne dla badaczy, zgodnie z normami wydanymi przez kompetentną władzę kościelną.
 4. W zarządzaniu archiwaliami wytworzonymi przez Kurię Diecezjalną wyróżnia się następujące etapy: archiwum bieżące, archiwum czasowe i archiwum diecezjalne czyli historyczne.
 5. Siedzibą Archiwum jest Tarnów, ul. Katedralna 3.
 6. Archiwum swoją działalnością obejmuje teren Diecezji Tarnowskiej.
 7. Finansowanie Archiwum odbywa się z budżetu Diecezji Tarnowskiej.
  Oprócz tego Archiwum może pozyskiwać fundusze:
  - z ofiar pieniężnych, ze spadków, zapisów i darowizn
  - z ofiar pochodzących od instytucji państwowych i samorządowych, a także od instytucji społecznych, prywatnych oraz od przedsiębiorców.
 8. Finanse pozyskane z działalności odpłatnej Archiwum służą realizacji celów statutowych. Zakres usług i wysokość opłat za wykonywane usługi (korzystanie z zasobu Archiwum) określa cennik, ustalany przez Dyrektora Archiwum.
 9. Dyrektor Archiwum dla zabezpieczenia realizacji celów statutowych i poprawienia profesjonalizmu działania Archiwum może pozyskiwać pieniądze zgodnie z art. I, pkt. 7 i 8 niniejszego statutu.
 10. Majątek Archiwum oraz pozyskiwane środki finansowe mogą być wykorzystywane jedynie do celów działalności statutowej Archiwum.
 11. Majątek Archiwum jest własnością Diecezji Tarnowskiej.

II. Cele i zadania

 1. Celem działalności Archiwum jest służenie Kościołowi i społeczeństwu, a w szczególności Diecezji Tarnowskiej, poprzez nadzór, zarządzanie i kształtowanie zasobu archiwalnego, stanowiącego dziedzictwo narodowe oraz dziedzictwo historii i kultury Kościoła.
 2. Archiwum spełnia następujące zadania:
  - zabezpiecza, gromadzi, przechowuje i opracowuje materiały archiwalne
  - udostępnia materiały archiwalne zgodnie z obowiązującym regulaminem
  - uwierzytelnia odpisy i wyciągi oraz poświadcza reprodukcje z materiałów archiwalnych
  - sporządza wypisy z akt personalnych
  - wykonuje odpłatnie kwerendy i usługi reprodukcyjne
  - przejmuje dawne akta Kurii Diecezjalnej, Instytucji kurialnych, Sądu Diecezjalnego – (depozyt), dekanatów i parafii
  - prowadzi badania naukowe i działalność wydawniczą, ekspozycyjną i informacyjną
  - poszerza zasoby nabytkami z terenu Diecezji
  - współpracuje z kościelnymi oraz świeckimi instytucjami nauki i kultury na terenie kraju i za granicą.

III. Zasób archiwalny

 1. W skład zasobu Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie wchodzą:
  - archiwalia wytworzone przez instytucje i urzędy kościelne na terenie Diecezji Tarnowskiej
  - akta wizytacyjne, instytucji kościelnych, szkół oraz akta lokalne parafii
  - akta Konsystorza Tarnowskiego
  - akta Kurii Tarnowskiej
  - archiwa dekanalne oraz parafialne
  - materiały archiwalne zakonów (zgromadzeń) i klasztorów z terenu Diecezji Tarnowskiej
  - zbiór oryginałów i duplikatów ksiąg metrykalnych parafii Diecezji Tarnowskiej
 2. Zasób Archiwum Diecezjalnego powiększa się poprzez napływ nowszych archiwaliów z Wydziałów Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego oraz z archiwów dekanalnych   i parafialnych.
  16. Archiwum Diecezjalne może powiększać swój zasób archiwalny przez kupno materiałów archiwalnych, przyjmowanie zapisów i darowizn, a także przez przyjmowanie depozytów.
 3. Archiwum udostępnia swój zasób w pracowni naukowej z wyjątkiem materiałów zastrzeżonych i wyłączonych.
 4. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych i wyłączonych wymaga uzyskania pisemnej zgody Biskupa Diecezjalnego lub Kanclerza Kurii Diecezjalnej.

IV. Organizacja

 1. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie podlega bezpośrednio Biskupowi Diecezjalnemu Diecezji Tarnowskiej, który dla zarządzania instytucją ustanawia Dyrektora.
  20. Dyrekcję Archiwum tworzą: Dyrektor i Zastępca Dyrektora powoływani przez Biskupa Tarnowskiego na 5 - letnią kadencję. W uzasadnionych przypadkach Biskup może odwołać Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora przed upływem kadencji.
 2. Dyrektor Archiwum posiada do pomocy pracowników oraz stażystów i wolontariuszy. Pracownicy Archiwum są delegowani i zatwierdzani przez Biskupa Diecezjalnego. Liczba ich ustalana jest według aktualnych potrzeb.
 3. Pracownicy Archiwum przed rozpoczęciem pracy składają na ręce Biskupa Diecezjalnego lub jego delegata przyrzeczenie, że będą zgodnie z obowiązującym prawem rzetelnie wypełniać powierzone im zadania i dochowają tajemnicy służbowej.
 4. Pracownicy Archiwum otrzymują wynagrodzenie według stawek obowiązujących   w instytucjach centralnych Diecezji.
 5. Dyrektor Archiwum Diecezjalnego sprawuje bezpośredni nadzór wewnętrzny  i zewnętrzny nad instytucją, a w szczególności:
  - reprezentuje Archiwum na zewnątrz
  - odpowiada za całokształt prac i należyty stan zasobu
  - kieruje pracownią udostępniania zbiorów oraz zarządza księgozbiorem podręcznym
  - prowadzi kancelarię własną Archiwum
  - poświadcza i uwierzytelnia dokumenty wydawane przez Archiwum
  - za zgodą Biskupa Diecezjalnego alienuje dokumenty i rękopisy
  - składa Biskupowi Diecezjalnemu sprawozdanie pisemne z działalności Archiwum, statutowo do końca stycznia następującego po danym roku kalendarzowym, a także na każde wezwanie.
  - przedstawia Biskupowi Diecezjalnemu do 30 listopada każdego roku preliminarz budżetowy Archiwum Diecezjalnego.
 6. Archiwum używa pieczęci podłużnej z napisem: Archiwum Diecezjalne im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie i pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie.

Ks. dr hab. Robert Kantor
KANCLERZ

+ Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Przykładowe realizacje

Brak pozycji w wybranej kategorii.

Godziny urzędowania